887 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

giangiaoxaydungvietxo@gmail.com

HỆ GIÁO NÊM

CÂY CHỐNG NÊM (GIÁO NÊM)

CÂY CHỐNG NÊM (GIÁO NÊM)

CHỐNG NÊM (CÓ NÒNG/ KHÔNG NÒNG)

CHỐNG NÊM (CÓ NÒNG/ KHÔNG NÒNG)

CÂY CHỐNG ĐÀ

CÂY CHỐNG ĐÀ

CÂY CHỐNG VAI / CONSOL

CÂY CHỐNG VAI / CONSOL